PAVOJAI

Pagal Europos Sąjungos direktyvą 67/548 šis produktas neturi jokių sudėtinių dalių, kurios būtų pripažintos žalingomis sveikatai.

PIRMOJI PAGALBA

Bendra: iškilus pavojui arba pasirodžius kokiems nors simptomams būtina prašyti medicininės pagalbos. Draudžiama gerti ir valgyti.

Įkvėpus miltelių: nukentėjusįjį žmogų išnešti į gryną orą, leisti jam pailsėti. Esant nereguliariam kvėpavimui, arba išvis jam sustojus, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Nukentėjusiojo negirdyti ir nemaitinti. Jeigu žmogus be sąmonės, paguldyti jį ir kviesti greitąją pagalbą.

Milteliai pateko į akis: būtina išimti kontaktinius lęšius. Gausiai skalauti akis švariu, šviežiu vandeniu, bent 10 minučių. Pageidautina, kad nukentėjęs kaip galima mažiau mirkčiotų. Kviesti greitąją pagalbą.

Milteliai pateko ant odos: nuvilkti užterštus drabužius. Nuplauti odą muilu ir vandeniu, arba naudoti kokį kitą odos valiklį. Nenaudoti tirpiklių ar skiediklių.

Prarijus miltelių: netyčia prarijus miltelių, nedelsiant kviestis medicininę pagalbą. Leisti žmogui pailsėti. Jokiu būdu nebandyti sukelti vėmimą.

UGNIES GESINIMAS

Užsidegus: gesinti putomis. Nenaudoti aukšto slėgio inertinių dujų (pvz. CO2), vandens.

Rekomendacijos: Ugnis sukels tirštus, juodus dūmus, kuriuose yra nuodingų degių medžiagų. Šios medžiagos gali būti pavojingos gyvybei. Reikalingas kvėpavimo aparatas, apsaugantis nuo užteršto oro. Uždarus miltelių konteinerius vėsinti vandeniu. Patalpą, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas, būtina išvėdinti. Vengti dulkių įkvėpimo. Išsibarsčiusius miltelius išvalyti dulkių siurbliu su elektros apsauga, arba drėgnu šepečiu. Surinktus miltelius patalpinti į uždarą konteinerį ir utilizuoti pagal atitinkamus reikalavimus. Nenaudoti sauso šepečio, kadangi taip galima sukelti dulkių debesį. Neleisti, kad milteliai patektų į vamzdžius ar kanalizaciją.

SAUGOJIMAS

Asmenys, turintys problemų su kvėpavimu ar alergiški panašiems produktams, turėtų vengti kontakto su šiais milteliais. Reikia imtis apsauginių priemonių, kad nesusidarytų dulkės, kuriose miltelių koncentracija viršija degimo ar sprogimo normų leistinus dydžius. Elektriniai prietaisai ir šviesos šaltiniai turi būti apsaugoti, kadangi būtina vengti miltelių kontakto su karštais ar degiais paviršiais. Konteinerius laikyti sandariai uždarytus. Miltelių sagojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti. Miltelius laikyti konteineriuose, pagamintuose iš analogiškų medžiagų kaip ir konteineriai, kuriuose milteliai buvo atvežti.

Galimo pavojaus riziką sumažina tinkama patalpų priežiūra ir tinkamas atliekų šalinimas. Milteliai gali įsielektrinti elektrostatiškai. Miltelius perkraunant iš vieno konteinerio į kitą, dirbti ant įžeminto pagrindo. Tuštinant konteinerius, nenaudoti suspausto oro . Operatoriai turi dėvėti nuo elektros krūvio saugančius rūbus ir avalynę, be to grindys turi būti įžemintos.

Atkreipti dėmesį į etiketėje nurodytas laikymo taisykles. Laikyti 5 – 350C temperatūroje, sausoje, gerai išvėdintoje vietoje, toliau nuo šilumos, ugnies ar tiesioginio saulės poveikio. Draudžiama rūkyti. Saugoti nuo pašalinių asmenų. Atidarytus konteinerius reikia kruopščiai uždaryti, saugoti medžiagas vertikaliai pastatytuose konteineriuose. Konteineriai turi būti saugomi pašaliniams ne prieinamoje vietoje.

INDIVIDUALI APSAUGA

Personalo apsauga: vengti įkvėpti dulkes. Kilus tokiam pavojui, būtina naudoti vietinę ištraukiamąją ar ventiliacijos sistemą. Jeigu tai yra neįmanoma, būtina laikytis reikalavimų dėl maksimalių dulkių koncentracijos ore normų. Jeigu nenaudojamos kitos bendrosios apsaugos priemonės, purškiant miltelius, būtina dirbti su respiratoriumi.

Rankų apsauga: būtina mūvėti apsaugines pirštines. Apsauginiai kremai suteikia tik dalinę apsaugą. Draudžiama tepti apsauginį kremą, kai oda jau susilietė su milteliais.

Akių apsauga: būtina dėvėti apsaugą akims (nuo dulkių).

Odos apsauga: medvilniniai ar sintetiniai drabužiai. Būtina apsaugoti tas vietas, kurios dažniausiai būna atviros sąlyčiui – riešus, kaklą.

FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Fizikinė būsena: milteliai

Žemutinė sprogimo riba: 20 g/Nmc

Savaiminio užsidegimo t0: >4000C

Minkštėjimo temperatūra: 50-800C

STABILUMAS IR REAKCINGUMAS

Tinkami naudoti, jei saugojami pagal rekomenduotas taisykles. Degimo metu išsiskiria nuodingosios medžiagos – dūmai, smalkės, anglies dvideginis ar oksidai bei azoto junginiai.

TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Milteliniai dažai nepriklauso pavojingų produktų grupei. Alergiškiems asmenims reiktų vengti bet kokio kontakto su milteliniais dažais. Milteliniai dažai gali sukelti odos uždegimą lenkimo vietose ar kontaktuojant su drabužiais, kurie prigludę prie kūno.

EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Apie patį produktą duomenų nėra. Negalima leisti, kad produktas patektų į nutekamuosius vamzdžius ar kanalizaciją, per kuriuos gali paveikti dirvą ar vandenis. Naudojant šį produktą, būtina laikytis Oro užterštumo kontrolės reikalavimų, pateiktų Aplinkos apsaugos aktuose.

ŠALINIMAS

Atliekas, taip pat ir tuščius konteinerius būtina šalinti pagal tam tikrus reikalavimus, neleidžiant kontaktuoti su nutekamaisiais vandenimis.

TRANSPORTAVIMAS

Produktas nėra laikomas pavojingu, todėl nereikia specialaus transporto jo pervežimui.

TAISYKLĖS

Neįkvėpti miltelių; esant blogai ventiliacijai, turi būti naudojama raspiracinė apsauga.

KITA INFORMACIJA

Šiame dokumente pateikta informacija grindžiama atitinkamais reikalavimais, taikomiems chemikalams. Produktą draudžiama naudoti ne pagal paskirtį, nebent būtų gautas tiekėjo raštiškas leidimas su naudojimo instrukcijomis. Kadangi pardavėjas nekontroliuoja produkto naudojimo sąlygų, tik pats naudotojas yra atsakingas už nurodytų reikalavimų laikymąsi. Informacija, pateikta šioje saugos instrukcijoje, remiasi esamomis žiniomis ir įstatymais. Ji suteikia žinių apie sveikatos, saugumo, aplinkos aspektus. Ji neturėtų būti naudojama kaip techninio veikimo garantija.